Důležité upozornění-Podmínky pro vstup na koupaliště Lhotka!

Upozornění pro návštěvníky!

V souladu s mimořádným opatřením MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ čj. MZDR14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7.6.2021

Bude umožněn vstup návštěvníkům za dodržení následujících podmínek:

-předložení dokladu o očkování

-prodělání nemoci Covid-19

– test s negativním výsledkem

-čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Podmínky pro vstup do areálu Koupaliště Lhotka v souvislosti s protiepidemickými opatřeními proti onemocnění covid-19

Vstup do areálu Koupaliště Lhotka je umožněn pouze osobám, které u vstupu předloží platné potvrzení dle systému ONT: Očkování – prodělaná Nemoc – Test, a to:

Negativní test:

  • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo národním certifikátem z Očkovacího portálu občana (ocko.uzis.cz).

Na koupaliště bude také umožněn vstup osobě, která podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a dále osobě, která absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele (obdobně ze školy) nebo čestným prohlášením.

Očkování:

  • Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a:
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Potvrzení o provedeném očkování se prokazuje kartičkou, která je vydávána po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo národním certifikátem o provedeném očkování z Očkovacího portálu občana (ocko.uzis.cz), které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

Prodělaná nemoc:

  • Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra, zprávou z odběrového centra nebo od lékaře či certifikátem z Očkovacího portálu občana (ocko.uzis.cz). 

Bližší informace k získání certifikátu k dispozici na stránkách koronavirus.mzcr.cz.

Tyto podmínky pro vstup do areálu Koupaliště Lhotka v souvislosti s protiepidemickými opatřeními proti onemocnění covid-19 jsou stanoveny v návaznosti na Mimořádná opatření MZČR stanovená s účinností od 8. 6. 2021.

Bez předložení dokladů opravňujících ke vstupu s odkazem na výše uvedené mimořádné opatření MZ nebude umožněn vstup do areálu koupaliště.

Návštěvníky žádáme o dodržování rozestupů , zvýšenou osobní hygienu, nošení roušek či respirátorů při pohybu ve vnitřních prostorách koupaliště.

Děkujeme, Koupaliště Lhotka