Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU KOUPALIŠTĚ LHOTKA platný od 1.6.2020

 1. Vstup do areálu je povolen návštěvníkům pouze v provozní době s platnou papírovou nebo čipovou vstupenkou, kterou vydává pokladna. Zakoupením vstupenky a vstupem do prostoru areálu je každý povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců provozovatele. Koupání je na vlastní nebezpečí. V případě sníženého dozoru vodní plochy jsou návštěvníci o této skutečnosti informováni vyvěšením červené vlajky.
 2. Při každém vstupu na koupaliště musí návštěvník zaplatit vstupné dle ceníku. Vstupenku je návštěvník povinen uschovat pro případnou kontrolu a pro odchod turniketem. V případě ztráty vstupenky je návštěvník povinen zaplatit plné vstupné. Po opuštění areálu pozbývá vstupenka platnosti.
 3. Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání a je použitelná pouze pro jeden vstup. Bez platné vstupenky bude návštěvník vykázán z areálu koupaliště. Dětem mladším 15 let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem do 1 roku je v doprovodu rodičů umožněn vstup zdarma. Za děti zodpovídají rodiče nebo doprovod starší 18 let.
 4. V případě naplnění kapacity areálu, kterou určuje provozovatel, nebude umožněn vstup dalším návštěvníkům. Další vstup do areálu bude umožněn v režimu jeden odchod = jeden vstup. Při naplnění kapacity zakoupené předplatné nezakládá právo na přednostní vstup do areálu. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kapacitu areálu v závislosti na čistící schopnosti biotopu.
 5. Záloha na šatní skříňky a trezory je vratná pouze v den zapůjčení klíče, v případě nevrácení záloha propadá. Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi, popřípadě v pokladně.
 6. Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny. Dětem každého věku je vstup do vody povolen pouze v plavkách nebo koupacích plenách. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do koupacího jezera osprchovat.
 7. V zájmu vlastní bezpečnosti je pro méně zdatné plavce a neplavce vyhrazena ke koupání neplavecká část, která je oddělena od plavecké části bójemi.
 8. Návštěvníci, zejména děti a osoby starší nebo postižené tělesnou vadou se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při vstupu do vody, dno jezera je kluzké.
 9. Provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních koupajících a jednat při všech aktivitách v areálu přiměřeně ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 10. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Zůstávat na koupališti a používat jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno. Poslední vstup do areálu bude umožněn nejpozději 45 min před koncem provozní doby.
 11. Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí poruší ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka (vedoucího koupaliště, plavčíka apod.), vstoupí do prostor návštěvníkům nepřístupným, nadměrně požije alkoholických nápojů nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li v takových případech návštěvník koupaliště na vyzvání, je pracovník koupaliště povinen rušitele vyvést, případně požádat o pomoc Policii ČR nebo Městskou policii.
 12. V areálu je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid ostatních, hrát míčové hry s tvrdým balonem. Zakazuje se volat o pomoc bez vážné příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu koupacího jezera (vzhledem k nebezpečí úrazu), skákat a vstupovat do vody mimo místa k tomu určená. Dále je zakázáno bezdůvodně či neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci. Plavání pod mola se zakazuje!
 13. Je zakázáno vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými tabulkami, oplocením či páskami (biologická čistící jezera), svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory koupaliště (praní prádla, odhazování odpadků, plivání, vnášení jídla do vody apod.).
 14. V areálu je zakázáno kouřit mimo místa k tomu určená, používat vařičů a pohybovat se na jízdních kolech. Zakazuje se vstup se zvířaty, zbraněmi, chemikáliemi a hořlavinami.
 15. Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem např. hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován, osobám zahmyzeným a opilým a nebo pod vlivem omamných látek.
 16. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. První pomoc poskytuje vyškolený zaměstnanec koupaliště – plavčík, který v případě potřeby zavolá lékaře.
 17. Poškození nebo rozkrádání majetku koupaliště je trestné.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál pro veřejnost, nejdéle v délce jednoho týdne, a to po předcházejícím min. 3 kalendářní dny trvajícím informováním návštěvníků areálu u vstupu do areálu a na webových stránkách areálu.
 19. V areálu je zakázáno provozovat jakoukoliv komerční činnost bez předchozího souhlasu provozovatele.
 20. Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení koupaliště bude od viníka požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu. Areál je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 21. Kreditové vstupenky (předplatné), u kterých nedošlo po dobu delší než 24 měsíců k dobití či vstupu, budou vynulovány!
 22. Dbejte pokynů personálu a plavčíků!