Návštěvní řád

Návštěvní řád Koupaliště Lhotka platný od 1. 6. 2018

 

 1. Vstup do areálu je povolen návštěvníkům pouze v provozní době na platnou papírovou nebo čipovou vstupenku. Zakoupením vstupenky a vstupem do prostoru areálu je každý povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců provozovatele.
 2. Při každém vstupu na koupaliště musí návštěvník zaplatit vstupné dle ceníku. Vstupenku je návštěvník povinen uschovat pro odchod turniketem. V případě ztráty vstupenky je návštěvník povinen zaplatit plné vstupné. Po opuštění areálu pozbývá vstupenka platnosti.
 3. Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště, nebo s platnou čipovou kartou. Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání a je použitelná pouze pro jeden vstup. Bez platné vstupenky bude návštěvník vykázán z areálu koupaliště. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje tomuto provoznímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště. Dětem mladším 12 let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem do 1 roku je v doprovodu rodičů umožněn vstup zdarma.
 4. V případě dosažení kapacity areálu- 600 osob, nemůže být umožněn vstup do areálu dalším návštěvníkům, a to bez ohledu na již zakoupené vstupné či předplatné.
 5. Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi, popřípadě v pokladně.
 6. Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do koupacího jezera osprchovat. V zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci nebo méně zdatní plavci povinni koupat se jen v prostorách vyhrazených pro neplavce a dbát pokynů plavčíka.
 7. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu.
 8. Provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
 9. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Zůstávat na koupališti a používat jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
 10. Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka (vedoucího koupaliště, plavčíka apod.), vstoupí do prostor návštěvníkům nepřístupným, opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li v takových případech návštěvník koupaliště na vyzvání, je pracovník koupaliště povinen rušitele vyvést, případně požádat o pomoc Policii ČR nebo Městskou policii.
 11. V areálu je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid ostatních. Volat o pomoc bez vážné příčiny. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu koupacího jezera (vzhledem k nebezpečí úrazu) a skákat do vody mimo místa vyhrazená. Ke vstupu do vody používejte místa k tomu určená.
 12. Je zakázáno vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými tabulkami a páskami. Svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory koupaliště (praní prádla apod.).
 13. V areálu je zakázáno kouřit mimo místa k tomu určená, používat vařičů, vstupovat na koupaliště s jízdními koly nebo zvířaty. Dále je zakázáno neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci.
 14. Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem např. hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován, osobám zahmyzeným a opilým.
 15. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. První pomoc poskytuje vyškolený zaměstnanec koupaliště – plavčík, který v případě potřeby zavolá lékaře.
 16. Poškození nebo rozkrádání majetku koupaliště je trestné podle příslušných předpisů o ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál pro veřejnost, nejdéle v délce jednoho dne, a to po předcházejícím min. 7 kalendářních dnů trvajícím informování návštěvníků areálu u vstupu do areálu a na webových stránkách areálu.
 18. V areálu je zakázáno provozovat jakoukoliv komerční činnost bez předchozího souhlasu provozovatele.
 19. Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení koupaliště bude od viníka požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním zájmu se s ním seznámit). V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude viník vykázán z areálu koupaliště. Areál je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 20. Prosíme dbejte pokynů personálu a plavčíků.